Kayserito Haber

Uygun Yatırım Alanları

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

KAYSERİ SANAYİSİ DURUM RAPORU

(Uygun Yatırım Alanları)

2015

 

1. SANAYİ YAPISI

İlde sanayileşme Kayseri Tayyare Fabrikası ve Bunyan Halı İpliği Fabrikası, Sümer-bank Kayseri Bez Fabrikasının faaliyete geçirilmesiyle başlamıştır.

İstanbul Sanayi Odasının tarafından yapılan Türkiye'nin ilk 1000 firması sıralama­sında, Kayseri firmalarından 14'u ilk 500, 20'si ise ikinci 500 firma listesinde yer almakta­dır.

Kalkınma Bakanlığı'nın "İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması"na göre 17. sırada yer almaktadır. Ekonomi Bakanlığı'nın "İl Dış Ticaret Rapo-ru"na göre, nitelikli sıçrama kabiliyeti sıralamasında 10. sırada yer almaktadır. Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu'nun "İller Arası Rekabetçilik Endeksi" sıralamasında 12. sıra­da, "Markalaşma Becerisi ve Yenilikçilik Alt Endeksi" sıralamasında ise 4. sırada yer almak­tadır.

 

2-SANAYİ SİCİL KAYITLARINA GÖRE İL SANAYİSİNİN DEGERLENDİRİLMESİ

a.  Türkiye Sanayisi ve Kayseri İli Sanayisi

Kayıtlara göre sanayi işletmelerinin, başta İstanbul(%24) olmak üzere, Bursa(%10), Ankara(%8), Konya(%5), İzmir(%5), Kayseri (%3), Adana(%2), Denizli(%2), Gazian-tep(%2), Kocaeli(%2), Tekirdağ(%2), Samsun (%2) olmak üzere; toplam % 67si on iki ilimizdedir.

Bölgelere göre bir değerlendirme yapıldığında; sanayi işletmelerinin %43'ü Marmara Bölgesinde, %20 si İç Anadolu Bölgesinde, %13'ü Ege Bölgesinde, % 9'u Akdeniz Bölge­sinde, %8 i Karadeniz Bölgesinde, %4 ü Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, % 3'ü Doğu Anadolu Bölgesindedir.

kayseri ilinde sanayi siciline kayıtlı sanayi işletmesi sayısı 3559'dir. İlin ait olduğu bölgede illerin sanayi bakımından değerlendirmesi yapıldığında;,%1,55'lik bir oran ile Aksaray,%39,71'lik bir oran ile Ankara,%0,7'lik bir oran ile Çankırı,%3,41'lik bir oran ile Eskişehir,%1,29'lik bir oran ile karaman,%13,69'lik bir oran ile Kayseri,%1,38'lik bir oran ile Kırıkkale,%1,6'lik bir oran ile Kırşehir,%26,99'lik bir oran ile Konya,%2,37'lik bir oran ile Nevşehir,%1,44'lik bir oran ile Niğde,%4,01'lik bir oran ile Sivas,%1,85'lik bir oran ile Yozgat yer almaktadır.

b. Kayseri İlinde Sanayi İşletmelerinin Sektörel Dağılımı

31 - Mobilya İmalatı %28

25 - Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (Makine Ve Teçhizat Hariç) %16 10 - Gıda Ürünlerinin İmalatı %7

22  - Kauçuk Ve Plastik Ürünlerin İmalatı %5

23  - Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı %5

28 - Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine Ve Ekipman İmalatı %4

13  - Tekstil Ürünlerinin İmalatı %3
27 - Elektrikli Teçhizat İmalatı %3

16 - Ağaç, Ağaç Ürünleri Ve Mantar Ürünleri İmalatı (Mobilya Hariç); Saz, Saman Ve Benzeri Malzemelerden Örülerek Yapılan Eşyaların İmalatı %3

24  - Ana Metal Sanayii %2

08 - Diğer Madencilik Ve Taş Ocakçılığı %1 18 - Kayıtlı Medyanın Basılması Ve Çoğaltılması %1 20 - Kimyasalların Ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı %1 07 - Metal Cevherleri Madenciliği %1

14  - Giyim Eşyalarının İmalatı %1

17 - Kağıt Ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı %1

29 - Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) Ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı

%1

c. Çalışan sayısı ve Ar-Ge

Sanayi sicil kayıtlarına göre, KAYSERİ ilinde kayıtlı işletmelerde çalışan personel sayısı toplam 84077'dir.

Ar-Ge birimi olan firma sayısı 310,çalışan sayısı 1071'dir.Toplam personelin çalışmaktadır. Kalite kontrol birimi olan firma sayısı 550,çalışan sayısı 2911'dir.Toplam personelin %81'si kalite kontrol biriminde istihdam edilmektedir.

d. Genel Değerlendirme

Kayseri ilinde bulunan sanayi işletmelerinin %65'i Mikro ölçekli, %26'i Küçük öl­çekli, %8'i Orta ölçekli, %1'i Büyük ölçekli işletmelerdir.

Sanayi istihdamının %73'i işçi %2'ü mühendistir.

Personel Sayısına Göre Büyük İşletmeler:

-  Merkez Çelik Sanayi Ve Ticaret

-  Orta Anadolu Ticaret Ve Sanayi İşletmesi Türk

-  Boytaş Mobilya Sanayi Ve Ticaret (Şube 2)

-  Kumtel Dayanıklı Tüketim Malları Plastik Sanayi Ve Ticaret

-  Boytaş Mobilya Sanayi Ve Ticaret (Şube 1)

 

3.İL SANAYİSİNDE ÖNE ÇIKAN YATIRIM ALANLARI

a. Talebi Karşılamaya Yönelik Yatırımlar:

  Madencilik ve yapı malzemeleri imalatı

  Metal ürünleri ve makine/teçhizat imalatı

  Mobilya imalatı

  Gıda ürünleri ve içecek imalatı

b. Potansiyeli Değerlendirmeye Yönelik Yatırımlar:

  Gıda sanayi: Yüksek katma değerli gıda ürünlerinin üretimine yönelik projeler,

  Sağlık sektörüne yönelik imalat sanayi: Tıbbi cihaz ve ekipmanların imalatına yönelik projeler ile sağlık sektöründe kullanılan ürün ve sarf malzemelerin imalatına yöne­lik projeler,

  Savunma sanayi: Savunma sanayiinde kullanılan ürün ve ekipmanların imalatına yönelik projeler,

  Enerji sektörüne yönelik imalat sanayi: Enerji üretimi, depolanması, transferi ve tüketimi kapsamında kullanılan ürün ve ekipmanların imalatına yönelik projeler,

  Makine imalat sanayi: Yeni ve yenilikçi makinaların imalatına yönelik projeler ile stratejik sektörlerde makine imalatına yönelik projeler,

  Tarıma ve hayvancılığa dayalı sanayi: Modern tekniklerin ve AR-GE faaliyetle­rinin uygulanmasına yönelik projeler.

  Kayseri, elverişli ulaşım ve enerji imkânlarının yanı sıra zengin yeraltı kaynaklarıy­la, önemli ölçüde gelişmiş sanayisiyle ülkemizin önde gelen illeri arasında yer almaktadır. Kayseri'nin gelişmesinde başlıca faktörlerden birisi, ticaret ve zanaatta ilin geçmişten gü­nümüze önemli bir birikime sahip olmasıdır. Ticaret sektörü, gerek sanayileşme ve kent­leşme olgularıyla olan iki yönlü bağlantısı ve gerekse yarattığı gelir ve istihdam açısından Kayseri için önemlidir. Sanayi yapısı ile tarım ve hayvancılık potansiyeli Kayseri'deki mevcut ticari hayatın gelişmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Kayseri'nin sanayi üretim kapasitesi ve çeşitliliği dış ticareti de geliştirmiştir. Gelişen bankacılık sektörüyle birlikte gerek yerli gerekse yabancı girişimcilerin yatırım yapması için son derece elverişli bir şe­hirdir.

  Ayrıca Kayseri turizm potansiyeli oldukça yüksek illerden birisidir. İlimizde; dağ turizmi, tarih turizmi, foto safari, kaplıca turizmi ve akarsu balıkçılığını içeren turizm faa­liyetlerinin uygulanabileceği mekânlar mevcuttur. Bu sektörlerden fayda sağlanabilmesi için gerekli olan altyapı ve tanıtım faaliyetlerine ağırlık verildiği takdirde yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekebilecek fırsatlar ortaya konulmuş olacaktır.

  Kayseri Serbest Bölgesi, üretim de yapan ihracatçılar için büyük imkânlar sağla­maktadır. Bölge, Türkiye' nin en geniş serbest bölge (6.905.000 m2) alanına sahip olan böl­gesidir. Aynı zamanda 14.80$/m2'lik arsa satış fiyatı ile de yatırım yapmaya en uygun böl­gedir.

  İlimiz, maden cevheri yönünden zengin bir potansiyele sahiptir. Bu cevherlerin ekonomiye kazandırılması amacıyla yatırımlar yapılabilir.

 

4. A) ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

Kayseri ilinde 3 adet sicil almış OSB bulunmakta olup, doluluk oranı %72'dir.

a)  Altyapı İnşaatı Tamamlanan Organize Sanayi Bölgeleri:
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi: (Sicil no: 107)

>     2.200 hektar büyüklüğünde olup, 600 hektarlık alan kredilendirilmiştir.

>     1990 yılında tamamlanmıştır.

>     Bölgedeki; 1.226 adet sanayi parselinin 1.121 adedi tahsis edilmiştir. Tahsis edilen parsellerin; 949 adedi üretim, 82 adedi inşaat, 90 adedi proje aşamasındadır. 105 adet parsel tahsis edilmemiştir.

>     Üretime geçen parsellerde yaklaşık 51.000 kişi istihdam edilmektedir.

>     Ağırlıklı sektör grubu; mobilya imalatı, fabrikasyon metal ürünleri imalatı ve ana metal sanayidir.

>     Atıksu arıtma tesisi kapasitesi 40.000 m3/gün dür.

b) Yatırım Programında Yer Almayan Osb Projeleri
Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi : (Sicil no: 101)

  > 604 hektar büyüklüğündedir.

>     Bölgede bulunan 380 adet sanayi parselinin, 354 adedi tahsis edilmiştir. Tahsis edilen parsellerin; 80 adedi üretim, 156 adedi inşaat, 118 adedi proje aşamasında­dır. 26 adet parsel tahsis edilmemiştir.

>     Üretime geçen parsellerde yaklaşık 2.180 kişi istihdam edilmektedir.

>     Ağırlıklı sektör grubu; gıda ürünleri imalatı, mobilya imalatı ve kauçuk-plastik ürünleri imalatı sanayidir.

 

  >      Elektrik ve doğalgaz dağıtım şebekesi inşaatlarının %75'i tamamlanmıştır. Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi : (Sicil no:124)

>      613 hektar büyüklüğündedir.

 

>     Bölgede bulunan 150 adet sanayi parselinin 140 adedi tahsis edilmiştir. Tahsis edilen parsellerin; 9 adedi üretim, 33 adedi inşaat, 98 adedi proje aşamasındadır. 10 adet parsel tahsis edilmemiştir.

>     Üretime geçen parsellerde yaklaşık 700 kişi istihdam edilmektedir.

  >    Elektrik ve doğalgaz dağıtım şebekesi inşaatı tamamlanmıştır. Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi (İlave Alan): (Sicil no:124)

>   11/02/2011 tarihli ve 1266-1273 sayılı yazı ile 125 Ha büyüklüğündeki ilave ala­nın yer seçimi kesinleştirilmiştir.

  >    20,18 hektar büyüklüğündeki alan için kamu yararı kararı verilmiştir.

B) SANAYİ SİTELERİ

a) Tamamlanan Sanayi Siteleri

Kayseri ilinde 1.591 işyerilik 5 adet Sanayi Sitesi hizmete sunulmuştur.

 

Sıra No

Sanayi Sitesi Adı

İşyeri Sayısı

Dolu İşye­ri Sayısı

Boş   İş­yeri  Sa­yısı

Doluluk Oranı (%)

1

Kayseri Develi Ss

120

120

0

100

2

Kayseri Merkez Ss

464

464

0

100

3

Kayseri Merkez (Ağaç İşleri) Ss

848

823

25

97

4

Kayseri Yeni Tomarza Ss

55

53

2

96

5

Kayseri Pınarbaşı Ss

104

54

50

52

TOPLAM

1.591

1.514

77

95

b) Devam Eden Ss Projeleri

Kocasinan Otomotiv Servisleri Sanayi Sitesi:

>     2015 yılı Yatırım Programında "137 işyeri, altyapı" olarak ve 2.450.000.-TL öde­nekle yer almaktadır.

>     137 işyeri yapım işi keşif bedeli 2012 B.F. ile 53.845.540.- TL olup, fiziki ger­çekleşmesi %51'dir.

    c) Yatırım Programında Yer Almayan Ss Projeleri Kayseri İncesu Sanayi Sitesi:

>   03/01/2006 tarih ve 24-27 sayılı yazı ile yer seçiminin uygun görüldüğü bildiril­miştir.

    Bugüne kadar Bakanlığımıza herhangi bir bilgi ve talep ulaşmamıştır. Felahiye Sanayi Sitesi:

>   04/10/2006 tarih ve 10514-10516 sayılı yazı ile yer seçiminin uygun görüldüğü Felahiye Belediye Başkanlığına bildirilmiştir.

   Bugüne kadar Bakanlığımıza herhangi bir bilgi ve talep ulaşmamıştır. 5. İLİN TİCARET 5.YAPISI

İlimizde, Kayseri Ticaret Odası, Bünyan, Yahyalı ve Develi Ticaret Odası olmak üzere 4 ticaret odası bulunmaktadır. Ticaret odalarına kayıtlı toplam 10.323 ticari kuruluş faaliyet göstermekte olup, bu ticari kuruluşların 1.680 'ini anonim şirketler, 5.431 'ini limi­ted şirketler ve 3.212' sini ise diğer şirket ve şahıslar oluşturmaktadır. Kayseri Sanayi Oda­sı' nın 1.192 üyesi, Kayseri Ticaret Odası' nın ise faal 9.355 üyesi bulunmaktadır. Kayseri Ticaret Borsası'nın faal 749 üyesi bulunmaktadır. İlde 1 Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Bir­liği ve 42 mesleki oda bulunmakta olup, 22.240 esnaf ve sanatkâr temsil edilmektedir.

 

6.İLİN DIŞ TİCARETİ

TÜİK verilerine göre, Kayseri İlinin 2013 yılı ihracatı 1.671.394.568 $ seviyesinde gerçekleşirken, 2014 yılında % 12,9 'luk artış göstererek 1.887.000.166 $ seviyesine yük­selmiştir. 2013 yılında ihracatçı firma sayısı 912 iken 2014 yılında bu sayı yaklaşık % 11,7 artış ile 1019 olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı ihracat verilerine göre Kayseri; İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Ankara, Gaziantep, Denizli, Sakarya, Hatay, Manisa, Adana' dan sonra 12. sırada yer almaktadır.

2014 yılı ihracatın ithalatı karşılama oranı Türkiye ortalaması % 65,1 iken, Kayseri için bu oran yaklaşık % 110 ile Türkiye ortalamasının üstündedir. Kayseri ihracatıyla, itha­latını fazlasıyla karşılamıştır.

TÜİK verilerine göre, Kayseri' nin 2013 yılı ithalatı 1.755.164.886 $ seviyesinde gerçekleşirken, 2014 yılında % 2,3 civarında düşüş göstererek 1.714.662.937 $ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2014 yılında ithalatçı firma sayısı da geçen yıla göre % 1,6 artış göstererek 645' ten 655' e yükselmiştir.

2014 yılı ithalat verilerine göre Kayseri; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Ga­ziantep, Manisa, Hatay, Adana, Denizli' den sonra 11. sırada yer almaktadır.

Görüldüğü üzere Kayseri' de 2014 yılında, hem ihracat rakamları yukarı seviyelere taşınmış, hem ithalatta yüzdesel olarak düşüş gerçekleşmiştir.

 

 

a.İlin Dış Ticarete Konu Olan Sektörleri ( İlde ithalatı/ihracatı yapılan ürünler,vb.):

  Mobilya

  Ev Aletleri

  Tekstil

  Demir Çelikten Eşya

  Maden Ürünleri

  Kimyasal Plastik Ürünler

  Çelik Kapı

  Makine

Kayseri'de, tekstil ürünleri imalatı, başka yerde sınıflandırılmamış ev aletleri ve metal eşya imalatı, mobilya imalatı, çelik kapı ve makine imalatı dış ticarette öncülük eden sektörler olarak göze çarpmaktadır. Bu sektörlerde üretilen ürünler incelendiğinde; mobilya imalat sek­töründe, mobilya, sandalye, tabure, mutfak dolabı vb. ürünler, önemli imalat ürünleridir.

Tekstil ürünleri imalatı sektöründe, doğal ve sentetik elyafın hazırlanması ve eğrilmesi, giyim eşyası dışındaki hazır tekstil ürünleri ve halı/kilim ile pamuklu dokumalar önemli imalat ürünlerini oluşturmaktadır. Başka yerde sınıflandırılmamış ev aletleri ve metal eşya imalatı sektöründe ise, elektrikli-elektriksiz ev aletleri, kaldırma-taşıma teçhizatı ve diğer özel makine­lerin imalatı öne çıkmaktadır.

İlin en çok ithal ettiği ürünlere bakıldığında, demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, de­mir-çelik ana sanayi, sentetik kauçuk ve plastik hammaddeler, tahıl ve başka yerde sınıflandı­rılmamış bitkisel ürünler, suni ve sentetik elyaf, ana kimyasal maddeler (kimyasal gübre ve azotlu bileşikler hariç), kâğıt hamuru, kâğıt ve mukavva ürünlerinin başta gelen ithalat kalem­leri olduğu görülmektedir.

b.İlin Dış Ticarete Konu Olabilecek Potansiyeli ( İlde ithalatı/ihracatı yapılabi­lecek ürünler, vb.):

Ekonomi Bakanlığının 2011 yılı İl İl Dış Ticaret Raporuna göre, İllerin mevcut sana­yi yapısı ile daha nitelikli ürünleri ihraç edebilme kapasitesini gösteren Nitelikli Sıçrama Kabiliyeti sıralamasında Kayseri 10. sırada yer almaktadır.

Gelişme potansiyeli olan sektörler; vantilatörler, aspiratörler, demir/çelikten inşaat aksamı, prefabrik yapılar ve buhar üreten kazanlar olarak değerlendirilmektedir.

Ortaya çıkma potansiyeli olan sektörler; demir yolu, tramvay hatlarına ait tertibat ve taşıtların aksam-parçaları, sentetik ve suni liflerden atkı iplik, pelüş ve kadifeler, benzinli ve dizel motorlar için aksam ve parçalar olarak görülmektedir. 2009 yılı itibariyle, illerin gelişmiş ülkelerin ihracat sepetlerinde yer alan ürünleri ihraç edebildiklerini gösteren So-fistikasyon sıralamasında Kayseri 12.

 

   7.GÜNCEL SORUNLARI VE ÇOZUM ÖNERİLERİ

    a.Sorunlar ve Çözüm Önerileri:

1.   Sorun: Kamu Üniversite Sanayi işbirliği (KÜSI) faaliyetlerinde, paydaş kurum ve
kuruluşların kendilerine ait yol haritaları ve faaliyet adımları bulunmakta ancak paydaş ku-
rum ve kuruluşlar arası ortak bir yol haritası bulunmamaktadır. Kurum/kuruluşlar sadece irti-
batlı ve iletişim içerisinde oldukları paydaşlar ile işbirliği faaliyetlerini yürüterek, diğer pay-
daşlardan kopuk bir şekilde süreci devam ettirmektedirler.

Çözüm Önerisi: Öncelikli olarak KÜSI faaliyetleri içerisinde bulunabilecek tüm pay­daşların tespit edilerek, bu paydaşların iştiraki ile ortak bir "KÜSİ Yol Haritası" nın gerek Bakanlıklar veya diğer paydaşların Üst Yönetimlerince, gerekse illerde tespit edilen paydaş­lar arasında böyle bir yol haritasının oluşturulmasının KÜSİ faaliyetlerinde etkinliği sağlaya­cağı düşünülmektedir.

2.   Sorun: Çin ve Hindistan gibi işgücü maliyetlerinin düşük olduğu ülkelere karşı pa-
zarda sürdürülebilirlik sağlanamamaktadır. İlde genellikle katma değeri düşük sektörlerde
üretim yapılmaktadır.

Çözüm Önerisi: Yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilebilmesini sağla­mak, bu amaçla da öncelikle hali hazırdaki üreticilerin mevcut tesislerini modernize etmeleri, çalışma şartlarını uluslararası standartlara yaklaştırmaları ve yenilikçi bir düstur edinmeleri gerekmektedir.

3.   Sorun: İlimizde yer alan işletmelerin çoğunun aile şirketi olması, profesyonel yöne-
tici istihdamının azlığına yol açabilmekte ve dolayısıyla işletmelerin kurumsallaşmasına en-
gel teşkil etmektedir.

Çözüm Önerisi: ildeki işletmelerin kurumsallaşma konusunda bilinçlendirilmesi ve bu yolda atacakları adımların desteklenmesi önem arz etmektedir.

4.   Sorun: Nitelikli eleman sıkıntısı yaşanmaktadır.

Çözüm Önerisi: Mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin yükseltilmesi, nitelikli eleman açığının kapatılması için önemlidir. İl potansiyellerine uygun kalifiye eleman yetiştirilmesine yönelik yüksekokul, bölüm ve teknik liselerin açılması önem taşımaktadır.

5.   Sorun: SGK Primleri ve ücretler üzerinden alınan vergiler personel maliyetlerinde
önemli yer tutmaktadır.

Çözüm Önerisi: Söz konusu vergilerin düşürülmesi hususu gündeme alınmalıdır.

6.   Sorun: Üretimde ana girdi olarak enerji kullanılmaktadır. Kullanılan enerji üzerine
% 8,9 kayıp, kaçak bedeli yüklenmiş durumdadır. Bu durum kurallara uyan işletmelere ek bir
maliyet olarak yansıtılmaktadır.

Çözüm Önerisi: Kaçak enerji kullanımı ile mücadele edebilmek amacıyla yeni strateji­ler geliştirilmelidir.

7.   Sorun: Son yıllarda üniversite-sanayi işbirliği kapsamında AR-GE çalışması yapma
imkânlarının artmasına rağmen, özellikle üniversite personelinin bu faaliyetler kapsamında
izlemesi gereken prosedürlerin çokluğu ve alternatif prosedürlerin kanun ve yönetmeliklerce
çeşitlendirilmemesinden dolayı işbirlikleri yeteri seviyede gerçekleştirilememektedir.

Çözüm Önerisi: Üniversitelerde AR-GE faaliyetlerinde görevli öğretim görevlilerinin üzerindeki ders verme yükümlülüklerinin azaltılması bu faaliyetlerin başarısını artıracaktır.

8.   Sorun: Kayseri'nin en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında Irak ve Orta Doğu gel-
mektedir. Ancak yüksek navlun ücretleri ve karayolu taşımacılığının maliyetinin yüksek ol-
ması, ilin demiryolu ulaşımı konusunda acilen proje geliştirmesini gerektirmektedir.

Çözüm Önerisi: Mersin-Kayseri arasında geliştirilecek bir hızlı yük treni projesi, şeh­rin ihracatını önemli derecede artıracaktır.

9.   Sorun: İlimizin bulunduğu coğrafi konumun uygunluğu ve İlimizde savunma sanayi
alt yapısının bulunmasına rağmen bu sektörde üretim açısından yeterli seviyeye gelinememiş-
tir.

Çözüm Önerisi: :Savunma sanayisi ile ilgili yatırımların yapılmasının yanı sıra işlet­melere uluslararası ticareti de gerçekleştirebilmeleri için gereken sertifikaların alınmasında yol gösterici danışmanlık hizmetinin verilmesi sağlanmalıdır.

10.   Sorun: Firmaların, maliyetleri azaltmak, yeni ürünler geliştirmek, müşteri ve teda-
rikçilerle işbirliği yaparak üretim faaliyetlerini düzenlemeleri ve bunların neticesi olarak
uluslararası rekabette yer alabilmek gibi işletme amaçlarına ulaşabilmeleriyle, ilgili kanun ve
yönetmeliklerden doğan yükümlülüklerini noksansız yerine getirebilmeleri açısından gerekli
olan bilişim sistemlerinin kullanımının işletmelerde yaygın olmaması.

Çözüm Önerisi: Bilişim sistemlerinin faydaları ve işletmelere uygulanması noktasın­daki gerekliliği konusunda işletmelerin bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim verilmesi, bunun yanında işletmelerin bilişim sistemlerini kullanmalarını sağlamaya yönelik teşvik ve destek­lerin yaygınlaştırılması.

b. 2014 Yılı İl Sanayi Durum Raporunda "İl Sanayisinin Güncel Sorunları ve Çö­züm Önerileri" Başlığı Altında Yer Alan Hususlarda Kaydedilen Gelişmeler:

İl Müdürlüğümüzce yürütülen "Sektörlerde Ara Malı İthalatının Azaltılmasına Yönelik Araştırma Projesi", üniversite ve sanayi arasında atılmak istenen köprüleri belirgin hale geti­recek bir projedir. Üniversite akademisyenleri ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren firma sahipleri, proje kapsamında bir araya getirilerek kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin vücuda gelebildiği gösterilmiştir. Proje kapsamında, gerek üniversitelerin gerekse de sanayi firmala­rının, işbirliği çatısında birleşmeye sıcak bakmaları ve gösterilen olumlu tavırlar, ilimiz ve ülkemiz adına olumlu gelişmelerdir. Ayrıca, Erciyes Buluşmaları 2023 Türkiye Vizyonu ve Yozgat 2023 Kalkınma Çalıştayı neticesinde de, özellikle üniversite ile sanayi arasında ol­mak üzere, kurumlar arasında (işletmeler-üniversiteler-STK'lar-Odalar-Kamu kurumları) işbirliği eksikliği

 

8.İLDE BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

Kayseri İlinde Bilim ve Teknoloji Faaliyetleri

Destek Programı

2014 Yılına Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler

2014 Yılında Ger-çekleştirilen Faa-liyetler

San-Tez Programı Destek Sayısı

21

3

Kurulan Ar-Ge Merkezi sayısı

0

1

Kurulan Teknoloji Geliş-tirme Bölgeleri Sayısı

1

0

Destek Verilen Teknogiri-şimci Sayısı

30

12