Kayserito Haber

TEHLİKELİ MADDE İŞLETMECİLERİNE UYARI


Bilindiği üzere, 655 sayılı sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayalı olarak yenilenerek ikinci kez 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik' gereğince; ilgi (a) da kayıtlı bulunan Yönetmeliğin 6. maddesinin 3. fıkrası;

 

"Bu Yönetmelik ve ADR’ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için Bakanlığa başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almaları zorunludur.

 

Faaliyet Belgesinin düzenlenmesine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir." hükmü ve ilgi (b) de kayıtlı olan Yönergenin 5. maddesi; "tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler ile ADR ‘sınıf 1 (patlayıcı maddeler ve nesneler), sınıf 6 (zehirli maddeler) ve sınıf 7 (radyoaktif malzemeler) kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadır" denilmekte, aynı Yönergenin 9. maddesinin a) bendi "Yönetmeliğin 10 uncu, 11 inci, 12 nci, 13 üncü, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddelerinde belirtilen hak, sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik gerekli önlemleri almakla, b) bendi "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’i hükümleri kapsamında TMGD istihdam etmek veya TMGDK’dan hizmet almakla yükümlüdürler.

 

" Hükmünü amirdir. Bu çerçevede Odamıza kayıtlı ADR kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin ilgili mevzuat dahilinde TMFB almaları ve TMGD'den hizmet almaları gerekmektedir.

 

 

Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı II. Bölge Müdürlüğü'ne yapılacak başvuru için gerekli evrak listesi ve başvuru dilekçesi ektedir.

 

 

TMFB Almak İçin Başvuru Dilekçesi

İstenilen Gerekli Belgeler

 

 

Üyelerimize duyulur.