Kayserito Haber

Tarım işletmeleri genel müdürlüğü Ceylanpınar tarım işletmesi müdürlüğü 2018 yılına ait 6.295ton balyalı kuru otun pazarlık usulü satış şartnamesi ve duyurusu


Bu Şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü "TİGEM", Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü "İŞLETME", İhaleye katılan veya üzerine ihale yapılan gerçek ya da tüzel kişiler de "MÜŞTERİ" olarak adlandırılmıştır.

1- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ :

İşletmemiz 2018 yılı üretimi ihtiyaç fazlası Fiğ Otu, Hasıl Buğday, Bezelye Otu ve İtalyan Çimi otu olmak üzere 6.295 ton balyalı kuru ot 13(onüç) parti halinde Pazarlık usulü açık arttırma ile satılacaktır.

İhalesi yapılacak olan partiler ekli listeye çıkarılmıştır.

2- İHALENİN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN :

Pazarlık Usulü İhale, 19/10/2018 günü saat 15:00’da İşletme idare binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI :

İhaleye katılmak isteyen Gerçek veya Tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır;

a) Kanuni ikametgâhı olması,

b) Geçici teminat yatırması,

c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi,

4- İHALEYE KATILAMAYACAKLAR :

Aşağıda yazılı kimseler doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ihaleye giremezler.

a) TİGEM ve İşletmenin tüm personeli,

b) Evvelce sözleşme yapılanlardan, taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmedikleri için yada buna benzer nedenlerle ihaleye iştirak ettirilmemelerine karar alınıp tamim edilen kimseler,

c) Kanunlarla, Hükümet ve ilgili Bakanlıkların kararları ile geçici veya daimi olarak ihalelere katılamayacakları hakkında karar alınmış olanlar.

d) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlarla bu şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhri hısımları ve bunların ortakları,

Yukarıda sayılan yasaklara uyulmadan ihaleye girenlerin teklifleri geçersiz sayılacağı gibi geçici teminatları da şartı ceza olarak irat kaydedilir. İşletmenin uğradığı zarar ve ziyan hükmen tahsil edilir. Sözleşme yapılmış ise kat’i teminat şartı ceza olarak irat kaydedileceği gibi, ikinci ihale yapıldığı takdirde işletme aleyhine meydana gelecek zarar ve ziyanın hükmen tahsili yoluna gidilir.

5- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE FİYAT :

a) İhale konusu Balyalı Kuru Otların, tahmin edilen miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminatı ekli listeye çıkarılmıştır.

b) Fiyat Türk lirasına göre KDV hariç olarak belirlenecektir.

c) Tüm işçilikler müşteriye aittir.

6- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR :

a) İhaleye ait geçici teminat muhammen bedelin % 5’i nispetindedir. İhaleye iştirak eden müşteriler bir partiye iştirak edebilecekleri gibi diledikleri sayıda geçici teminatlarının tutarı kadar ihaleye iştirak edebilirler.

b) İhaleye ait geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin T.C.Ziraat Bankası Ceylanpınar şubesi nezdindeki İBAN NO:TR29 0001 0005 8805 9943 7852 31 nolu hesabına ve 2

 

Halkbank Ceylanpınar şubesi İBAN NO:TR95 0001 2001 5280 0013 0000 01 nolu hesabına da yatırarak alınacak dekont teklif zarfına konulacaktır.

c) Teminat olarak kabul edilecek kıymetler aşağıda belirtilmiştir.

1- Tedavüldeki Türk Lirası,

2- Geçici teminat için döviz geçici teminat için kabul edilecektir. (ihale günündeki T.C.Merkez Bankası alış kuruna göre geçici teminat tutarını karşılamak şartıyla)

3- Banka Teminat Mektupları;

3.1.– Geçici Teminat: Teklif geçerlilik süresinden itibaren en az 30 (Otuz) gün süreli olacaktır.

3.2.– Kati Teminat Mektupları; (süresiz ve limit dâhili olacaktır.)

4- Devlet İstikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve Kanunlarla teminat olarak kabul edileceği belirtilen belgeler,

5- Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamu sektörüne ait bulunan kuruluşlardan geçici teminat şartı aranır,

d) Döviz Kat’i Teminat olarak kabul edilmez.

7- TEKLİFLERİN OPSİYONU VE ARTIRIM YAPILMASI:

a) Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 20 gün opsiyonlu olacak ve müşterilerin bu süre zarfında teklifleriyle işletmeye bağımlılıkları devam edecektir. Teklif verildikten sonra tekliften vazgeçilemez ve değişiklik talebi kabul edilmez.

b) İhale yapıldıktan sonra artırım teklifleri kabul edilmez.

8- SÖZLEŞME VE KESİN TEMİNAT :

İhale kararının onaylanmasından sonra ihalenin onayı müşteriye yazılı ve faks&e-mail yoluyla tebliğ edilecektir. Müşteriye yapılan tebligatın postaya verilmesini takip eden 7.(yedinci) gün müşteriye tebliğ tarihi sayılacaktır. Müşteri, yapılacak ihaleye iştirak etmeden ihale yetkililerine tebligat adreslerini, faks ve e-mail bilgilerini vermek zorundadır. Tebligatın alındığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde geçici teminatını ihale tutarının % 10’u üzerinden kat’i teminata çıkarıp sözleşme imzalamak zorundadır. Kati teminat mal bedeline sayılmayacaktır. Müşteri taahhüdünü yerine getirdiğinde iade edilecektir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde ayrıca protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın müşterinin taahhüdü feshedilerek geçici teminatı cezai şart olarak irat kaydedilir.

9-VERGİ-RESİM VE HARÇLAR :

İhale, sözleşme ve taahhüdün yapılmasına ait bütün vergi-resim ve harçlarla sözleşme giderleri müşteriye aittir.

10-TAAHHÜDÜN MİKTARI VE SÜRESİ :

a) Gümüşsu Sığırcılık Stok alanında bulunan Balyalı Kuru Otlar, sözleşme imzalandığı tarihinden itibaren taşımaya başlanacak ve günlük 150 ton taşıma işlemini gerçekleştirmiş olması gerekmektedir.

b) İşletme taahhüt miktarını ± % 30 oranında değiştirebilir. Müşteri miktar değişikliğini kabul etmek zorundadır. Ancak taahhüt miktarındaki değişiklikler makul bir süre önce müşteriye bildirilecektir. Miktar artırımı için gerekirse ek süre verilecektir.

11- TESLİM-TESELLÜM YERİ VE ŞARTLARI :

a) Teslim yeri işletmemiz Gümüşsu Sığırcılık tesisleri stok alanıdır.

d) Sözleşme yapıldıktan sonra meydana gelecek zarar ve ziyanlardan İşletme sorumlu değildir. (Yangın, rüzgâr erozyonu, hırsızlık vs.)

h) Müşteri çalıştıracağı işçilerden bizzat kendisi sorumludur.

j) Müşteri tarafından; Kuru Otların yüklenmesi esnasında çalıştırılan işçilerin sosyal güvenliği Müşteriye ait olacaktır. 506 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve 4857 sayılı İş Kanunun çerçevesinde iş kazalarındaki sorumluluk Müşteriye aittir. 3

 

12- ÖDEME ŞARTLARI :

a) Müşteri ihalede satın aldığı malın bedelinin tamamını kati teminatı yatırmasına müteakip 15 (Onbeş) takvim günü içerisinde İşletmemize ait Şartnamenin 6/c maddesinde belirtilen banka hesap numarasına yatırmak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde İşletme, İhale şartnamesinin 13/c maddesine göre gecikme cezası tahakkuk ettirmekte veya 13/a-b maddelerini uygulamakta serbesttir.

b) Müşteri mal bedeline karşılık yatırdığı tutara ait makbuzu ilgililere ibraz etmek suretiyle makbuzda yazılı tutara karşılık gelen malı teslim alır.

c) Fatura tanzim tarihindeki KDV oranı uygulanacak olup, KDV Müşteriye aittir.

13- TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI VEYA EKSİK YAPILMASI :

a) Sözleşme yapıldıktan sonra müşterinin taahhüdünden kısmen veya tamamen vazgeçmesi veya taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde ayrıca protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın mal bedeli cezai şart olarak irat kaydedilir. Sözleşme feshedilerek bundan dolayı İşletmenin uğrayacağı zarar ve ziyanında tahsili için kanuni yollara başvurulur.

b) Müşteri taahhüdünü gecikme ile yaptığı takdirde gecikilen beher gün için Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükmünde gecikme cezası alınacaktır. Ancak bu gecikme 5 günü geçerse, İşletme gecikme cezası almaya devam ederek beklemekle veya şartnamenin 13/a maddesi esasları dâhilinde sözleşmeyi feshetmekte serbesttir.

14- SÖZLEŞME VE ALACAĞIN DEVRİ :

a) Onay Makamının yazılı izni olmadan müşteri sözleşmeyi ve alacağını bir başkasına devir ve temlik edemez. Sözleşmenin devrine müsaade edildiği takdirde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.

b) İzinsiz devrin yapılması halinde sözleşme bozulur ve müşteri hakkında 13. madde hükümleri uygulanır.

15- MÜCBİR SEBEPLER :

Müşteri ve İşletmenin iradesi dışında kalan ve taahhüdün yerine getirilmesini imkânsız kılan veya geciktiren olaylar (Yangın, tabi afetler, salgın hastalıklar, grev vs.) ilgili resmi makamlarca tevsik edilmek kaydıyla ve takdiri İşletmeye ait olmak üzere mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep halinde sözleşmenin durumu ve cezasız ek süre miktarı İşletmece takdir edilecektir.

16- TEMİNATIN İADESİ :

Kesin teminat, müşterinin taahhüdünü sözleşme ve şartname esasları dâhilinde yerine getirmesine müteakip iade edilir.

17- GENEL HÜKÜMLER :

a) Bu şartname ve akdedilecek sözleşmeden doğacak her türlü ihtilafların hallinde Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

b) Müşterinin göstermiş olduğu adrese yapılacak tebligat müşterinin kendisine yapılmış sayılır.

c) Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

d) Bu şartname 17 maddeden ibaret olup, ihaleye iştirak etmiş olanlar şartnameyi tüm maddeleri ile birlikte aynen kabul etmiş sayılırlar.

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tahsin BACI Zafer ÖZ

Ticaret Şefi İşletme Müdürü