Kayserito Haber

T.C. İL JANDARMA KOMUTANLIĞI (KAYSERİ)


Sayın üyemiz… 

KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 44(KIRKDÖRT)ADAT ELEKTİRK ABONESİNİN 2019 YILINA AİTELEKTİRİK ENERJİSİ İHTİYACI(2650500kWh) alımı  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/456040

1-İdarenin

a) Adresi

:

KIÇIKÖY MAH. AHMET YESEVI CAD. 38280 TALAS/KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası

:

3524375809 - 3524372734

c) Elektronik Posta Adresi

:

fekici2@jandarma.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2,650,500 kWh kWh ELEKTİRİK ENERJİSİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim Yerleri

:

İHTİYAÇ CİZELGESİNDE YAZILI OLAN  KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI 44(KIRKDÖRT)ELEKTİRİK OBONESİ

c) TeslimTarihi

:

Yüklenici sözleşmenin imzalanmasına müteakip, sözleşme kapsamında bulunan aboneliklere enerji nakli her bir abonelik için mevzuat gereği yerine getirilmesi gereken işlemlerin tamamlanmasını müteakip EK’te abone numaraları verilen hizmet binaları için enerji alımı  01.OCAK.2019 saat:00.00’da başlayacak ve 31.ARALIK.2019 saat 24.00 da sona erecektir. Yüklenici mücbir sebep haricinde enerji akışının devamlılığını 12 (Oniki)ay boyunca sağlamakla yükümlüdür. Çeşitli sebepler nedeni ile 01.OCAK.2019 tarihinde Enerji alımına başlanamaz ise bir sonraki en uygun tarife ile enerji alımına başlanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI/ TALAS/KAYSERİ

b) Tarihi ve saati

:

30.10.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin ,ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

EPDK(ENERJİ PİYASASI DENETLENME KURULU)TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ OLAN ENERJİ PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE SERBET TÜKETİCİ BELGESİ  SAHİBİ OLAN İDAREYE ELEKTİRİK ENERJİSİ SATMA YETKİSİ VEREN,EPDK TARAFINDAN DÜZENLENMİŞ İLGİLİ LİSANS (ÜRETİM LİSANSI,OTOPPRODÜKTÖR LİSANSI,OTOPRODÜKTÖRGRUBU LİSANSI,TOPTAN SATIŞ LİSANSI,DAĞITIM LİSANSI VEYA PAREKENDE SATIŞLİSANSLARINDANHERHANGİ BİRİSİNİN ASLI VEYE NOTER TASTİKLİ SURETİ)TEKLİF İLE BİRLİKTE SUNULACAKTIR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TALAS/KAYSERİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI TALAS/KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 50 (elli) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

 

Saygılarımızla…

 

Sabri KESKİNHİZAR

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birimi

sabri.keskinhizar@kayserito.org.tr

0352.2224528/146