Kayserito Haber

Sivas Enerji Nakil Hattı İhalesi


Kayaş-Irmak-Kırıkkale-Çetinkaya Elektrifikasyon Projesi Kapsamında Yapılacak Olan Trafo Merkezlerine Enerji Nakil Hattı Çekilmesi ,Proje Ve Yapım İşi-(4.Bölge Müdürlüğü Mıntıkası)

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Tcdd) 4. Bölge Emlak Ve İnşaat Müdürlüğü

 

 

T.C.

DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS)

EMLAK SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

KAYAŞ-IRMAK-KIRIKKALE-ÇETİNKAYA ELEKTRİFİKASYON PROJESİ KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN TRAFO MERKEZLERİNE ENERJİ NAKİL HATTI ÇEKİLMESİ ,PROJE VE YAPIM İŞİ-(4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI)
T.C DEVLET DEM
İRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 4. BÖLGE EMLAK VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Kayaş-Irmak-Kırıkkale-Çetinkaya Elektrifikasyon Projesi Kapsamında Yapılacak Olan Trafo Merkezlerine Enerji Nakil Hattı Çekilmesi ,Proje Ve Yapım İşi-(4.Bölge Müdürlüğü Mıntıkası) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası    :    2017/573749
1-
İdarenin
a) Adresi    :    Muhsin Yazicioglu Bulvari NO:2 58080 S
İVAS MERKEZ/SİVAS
b) Telefon ve faks numaras
ı    :    3462217000 - 3462231332
c) Elektronik Posta Adresi    :    
ç)
İhale dokümanının görülebileceği internet adresi    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteli
ği, türü ve miktarı    :    (1.KISIM)Trafo Merkezine 4,615 Km kv 477 MCM Enerji İletim Hattı Çekilmesi (2.KISIM)Trafo Merkezlerine 46,957 Km 154 kv 477 MCM Enerji İletim Hattı Çekilmesi (3.KISIM)Trafo Merkezlerine 62,509 Km 154 kv 477 MCM Enerji İletim Hattı Çekilmesi 
Ayr
ıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yap
ılacağı yer    :    SİVAS-KAYSERİ
c)
İşe başlama tarihi    :    Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde 
yer teslimi yap
ılarak işe başlanacaktır.
ç)
İşin süresi    :    Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yap
ılacağı yer    :    MUHSİN YAZICIOĞLU BULVARI NO:2 58080 SİVAS
b) Tarihi ve saati    :    20.12.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu
ğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek ki
şi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel ki
şi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5
İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel ki
şi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterli
ğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1.
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; 
a)
İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b)
İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya e
şdeğer belgelerde; 
a) Cari oran
ın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması
b) Öz kaynak oran
ının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması
c) K
ısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukar
ıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2.
İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt alt
ında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yap
ıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
İş deneyim belgeleri:
Son on be
ş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer i
ş olarak kabul edilecek işler:
Yap
ım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yeralan (D) I., II., veya (D) III Grup işler, benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer i
şe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisli
ği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1.
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD 4. BÖLGE EMLAK SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 4. BÖLGE EMLAK SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi s
ınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

 

Saygılarımızla…