Kayserito Haber

SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 18/04/2018 tarih ve 6237 sayılı yazısınd; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”’in tüm alanlarda etkin bir şekilde kullanılmasının büyük önem arz ettiği ifade edilmiş ve aşağıdaki ilan metninin tüm üyelerimize duyurulması istenmiştir.

Duyuru Metni:

Kamu alımlarında yeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlığımız tarafından icra edilen faaliyetler doğrultusunda;

·      2014 yılında 6518 sayılı Kanun ile “kamu alımlarında yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi katılımı uygulamaları içeren mal ve hizmet alımları”nın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndan istisna olmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

·      Söz konusu istisnanın uygulanmasına yönelik olarak, “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” hazırlanmış ve 15 Şubat 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

·      2017 yılında 7033 sayılı Kanun ile bahse konu istisnanın kapsamı “yapım işlerini” de içerecek şekilde genişletilmiştir.

Bu çerçevede, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (u) bendi gereğince, “yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamaları içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işleri” ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç Kamu İhale Kanununa tâbi değildir.

2015 yılında yayımlanan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”in gerek kamu idarelerimizin gerekse sanayicilerimizin ihtiyaçlarına cevap veremediği ve sanayimizin teknolojik dönüşümüne yeterli katkıyı sağlayamadığı görülmüştür. Bu nedenle, mevcut sanayi işbirliği programı modelinin tüm kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanabilecek bir yapıya kavuşturulması ve sanayi işbirliği programı uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla yeni bir uygulama modelinin geliştirilmesi ve mevzuat düzenlemesinin yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bakanlıklar, belediyeler, kamu ve özel sektör firmaları ile dernekler ile koordineli bir şekilde icra edilen çalışmalar neticesinde “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” Bakanlığımız tarafından hazırlanmış ve 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ek’te tarafınıza iletilmekte olan “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” ile;

·      “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

·      Sanayi İşbirliği Projelerinin uygulama süreçleri; araştırma-geliştirme, tasarım, üretim, test gibi unsurların bütünsel olarak ele alındığı teknoloji geliştirmeye ve yerlileştirmeye yönelik proje yönetim yaklaşımı ile gerçekleştirilecek şekilde düzenlenmiş, tüm kamu idareleri tarafından uygulanabilecek bir yapıya kavuşturulmuş ve sadeleştirilmiştir.

·      Kamu alımları kapsamında sanayi katılımı ve teknoloji yönetimi ile ilgili hususlarda uygulama birliğinin sağlanması, sanayi ve teknolojinin bütünsel bir yaklaşım ile değerlendirmesi ve bilgi birikimi ve tecrübenin etkin bir şekilde kullanılması amacıyla, sanayi katılımı ve teknoloji yönetimi sürecinin, merkezi bir yapıda – idareler ile koordineli bir şekilde Bakanlığımız tarafından – yürütülmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

·      Sanayi ve teknoloji katılımı sürecinde, tasarım, üretim, entegrasyon, test, kalifikasyon, sertifikasyon ve nitelikli insan kaynağı açısından yurt içindeki imkan ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanımına, gerçekleştirilecek faaliyetlerin sadece yüklenici ile sınırlı kalmayıp, yan sanayi, KOBİ’ler, üniversiteler ve araştırma merkezlerinin de katılımını sağlayacak şekilde yayılmasına, teknoloji transfer faaliyetlerinin katma değer yaratacak ve yerlileşmede öncelikli alanlara yoğunlaşmasına imkan verecek sanayileşme modellerinin hazırlanması hedeflenmiştir.

    

     Bu itibarla;

·      Kamu idarelerimizin “yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamaları içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işleri”ne ilişkin ihalelerinin, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (u) bendine istinaden, “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”e tabi olarak gerçekleştirilebileceği,

·      “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” ile ilgili tüm hususlarda Bakanlığımızın Sanayi İşbirliği Programları Dairesi Başkanlığı ile temasa geçilebileceği bildirilmiştir.

 

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden edinilebilir.

Tüm üyelerimize duyurulur.

 

Saygılarımızla…