Kayserito Haber

Özelleştirme


  

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (İdare), aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

Sıra

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Geçici Teminat (TL)

İhale Şartnamesi Bedeli (TL)

Son Teklif Verme

Tarihi ve Saati

Balıkesir ili, Altıeylül ilçesi, Paşaköy Mahallesi

08.08.2017

17.00

1

135

554

2.685,20

250.000

1.000

555

1.077,40

558

56.938,82

Ankara ili Gölbaşı ilçesi, Güzelyalı (Karşıyaka) Mahallesi

29.9.2017

17.00

2

1152

1

8.125,00

1.000.000

1.000

Artvin ili, Murgul ilçesi, Göktaş Mahallesi

3

149

3

3.937,19

1.500

100

4

2.729,02

5

11.001,02

8

3.084,08

4

163

4

70,04

300

50

167

2

334,63

5

182

1

138,44

1.000

100

3

8.679,05

6

237

1

4.400,25

2.000

150

11

12.588,40

12

6.692,88

7

243

8

16.546,33

2.000

150

Artvin ili, Murgul ilçesi, Petek Mahallesi

8

106

1

12.540,69

1.500

150

9

126

13

2.634,99

500

50

10

129

7

7.789,17

1.000

100

11

123

26

894,75

500

50

133

1

48,50

2

111,08

137

2

649,66

4

1.043,75

138

8

147,57

139

12

580,89

12

142

9

4.644,60

750

50

13

151

32

377,94

1.000

100

36

7.070,83

14

154

25

2.158,42

500

50

15

160

12

2.818,91

500

50

16

310

1

27.362,45

2.500

150

Samsun ili, Terme ilçesi, Taşpınar Mahallesi

17

113

86

11.902,39

5.000

200

Sivas ili, Merkez ilçesi, Yapı Mahallesi

18

377

25

20.745,06

50.000

500

19

26

225.881,42

800.000

1.000

 

1 - İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Verilen teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

3 -  İhalelere gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları (OGG) katılabilir. Özel yatırım fonları ise OGG’de üye olarak yer alabilirler.

4 -  İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

 5 -  İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve teklifler ile istenilen belgelerin İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş-ANKARA adresine yukarıdaki tabloda yer alan son teklif verme tarihleri ve saatine kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

6 -  İhale Şartnamesi bedelleri İdare’nin;

T. Halkbank A.Ş. deki TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06,

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. deki TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38,

T. Vakıflar Bankası T.A.O. daki TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67,

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (Katılımcının OGG olması hâlinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir.) ile hangi taşınmaza ilişkin İhale Şartnamesi alınacağı belirtilecektir.

İhale Şartnamesi için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

 7 -  Teklifler Türk Lirası olarak alınacaktır. İhale bedellerinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür.

8 -  Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

9 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları hâlinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

10 - Özelleştirme işlemleri her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

11 - Ayrıca (0312) 585 8474 – 585 8068 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

 

 

 

Saygılarımızla…

 

 

Betül KORKMAZ

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birimi

betul.korkmaz@kayserito.org.tr

0352.2224528/154