Kayserito Haber

Oda Sicil İşlemleri


  Oda Sicil Biriminin Görevleri

 • Üyelerimiz Odamıza kayıtlı olduklarını ve halen ticari faaliyetlerinin devam ettiğini belgeleyen KAYIT ve FAALİYET Belgesi’ni birimimizden temin edebilirler.

 • Üyelik belgesi (ÜYE LEVHASI) alabilirler.

 • Üye Kimlik Kartı talep edebilirler.

 • Şirketler için ortaklık yapısını gösterir belgeleri birimimizden temin edebilirler.

 • İhalelere katılmak istediklerinde (İhale Durum Belgesi, Oda Faaliyet Belgesi, Kayıt Belgesi, Ticari İkametgah Belgesi, Yerli İstekli belgesi, Ortaklık belgesi, Suret Tasdikleri)’ni birimimizden talep edebilirler.

 • İmza Onaylarını birimimizden yaptırmaları mümkündür.

 • İşletmelerine ait Ticaret Sicil Gazetelerini birimimizden tasdikli olarak temin edebilirler.

 • Üyelerimiz dosyalarında bulunan her tür belgeyi tasdikli ve suret olarak alabilir, onayını isteyebilir, çoğaltılarak temin edebilirler.

 • Resmi Gazete günü gününe takip edildiği için mevzuat değişikliklerine birimizden ulaşmaları mümkündür.

 • Faaliyet alanları ile ilgili fiyat tarifelerini (FİYAT LİSTELERİ) Oda Sicil Birimimizden almaları mümkündür.

 • Sosyal Güvenlik Kurumuna sunulmak üzere İB ve diğer forumları tasdikli olarak birimimizden alabilirler.

 • Üyelerimiz, Bilim / Hizmet / Araştırma Teşvik / Vergi Rekortmenleri / İhracat Rekortmenleri/Kuzey Yıldızları ve Duayen iş adamlarımız arasında yer almakta ise birimimize müracaat ederek ödüllerini talep edebilirler.

 • Birimimizin hazırlamış olduğu toplantı, seminer ve brifinglere katılabilirler.


YENİ KAYIT

5174 sayılı kanunun 9. Maddesi gereği Kayseri Ticaret Odası Ticaret Sicil Memurluğuna tescil işlemini yaptırmış olan tacirler ve bunların şubeleri Odaya kayıt yaptırmak zorundadır.

Bir merkeze bağlı olduğu halde, ister merkezin bulunduğu odanın, ister başka odanın çalışma alanı içinde olan müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan ve/veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınaî faaliyet ve ticarî muamele yapan yerler ve satış mağazaları bu Kanunun uygulanması bakımından şube sayılır.


TERKİN İŞLEMLERİ

Talep üzerine veya resen kaydın silinmesi

Oda Muamelat Yönetmeliği Madde 15 — Ticaret sicilindeki kaydının terkin edildiğini gösteren ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneğini veyahut bu durumu gösterir ilgili ticaret sicili memurluğundan alınmış bir yazıyı dilekçe ekinde doğrudan veya şubeler vasıtasıyla odaya ibraz eden üyeler ile münfesih olan ve bu durumu belgelendiren üyelerin kaydı yönetim kurulu kararıyla silinir.

Askıya Alınma İşlemi

5174 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her yılın ocak ayı içinde yerine getirilmesinden oda yönetim kurulu sorumludur.

Askıya Alınan Üyelerin Kayıt Silme İşlemi

5174 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her yılın ocak ayı içinde yerine getirilmesinden oda yönetim kurulu sorumludur.

Kanun maddesinin üçüncü fıkrasında; Yukarıdaki fıkrada anılan oda yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde, ilgilinin üyesi bulunduğu odaya müracaatla adres ve durumunu bildirmemesi halinde, oda yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararıyla ticaret sicil kaydının re’sen silinmesi için ticaret sicil memurluğuna ihbarda bulunulur. İhbarı takip eden ayın ilk günü itibarıyla oda kaydı silinmiş sayılır. Bu süre içerisinde durumunu bildiren üyelerin aidat tahakkukları başlatılır. Ancak bu durumda olanlar tüm aidat borçlarını ödemedikçe seçmen listelerine tekrar kaydedilemezler.

Talep Halinde Odamızda Kayıtlı Bulunan Sanayici Üyelerin Terkin İşlemi

5174 Sayılı Kanun Madde 5- Tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham madde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üretmek suretiyle katma değer oluşturan işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ve yazılım üretenler en az on işçi çalıştırmak şartıyla bu Kanunun uygulanması bakımından sanayici sayılır.

 

Ancak;

 1. Seri halinde hazır elbise üretmeyen terziler, fabrika halinde işletilmeyen fırınlar, lokantacı, elbise temizleyici ve benzerleriyle mamullerini toptan satmayıp perakende olarak doğrudan doğruya tüketiciye Satan kunduracı, şekerci, tatlıcı gibi işletmeler,
 2. Şehir, kasaba ve köylerdeki su temizleme, arıtma, süzme ve dağıtma tesisleri,
 3. İşlemek üzere, üretimleri nev’inden hariçten ham madde almamaları şartıyla, arazide ekim, dikim, bakım ve yetiştirme yollarıyla bitki, hayvan veya hayvan mahsullerinin, bizzat yetiştiricileri tarafından işlenip değerlendirilmesi işlerine tahsis edilen yerler,
 4. Üniversiteler, meslek liseleri ve benzeri okulların üretim yapan atölye ve lâboratuvarları, meslek kursları ve cezaevlerindeki atölyeler gibi öğretim ve eğitim amacıyla işletilen yerler,
 5. Doğrudan doğruya Milli Savunma Bakanlığı teşkilâtına bağlı olarak çalıştırılan askerî sanayi müesseseleri,

Sanayici sayılmazlar.

Yönetim Kurulumuzun 15/04/1967 tarih ve 37 sayılı kararı gereğince Riyasetten bir yetkili, Komiteden bir aza ve Genel Sekreterden müteşekkil üç kişilik bir komisyon tarafindan karara bağlanır.

 

İstenilen Belgeler

 

 • Dilekçe,
 • Sanayi Odası Kayıt Sureti,
 • S.G.K. Aylık Bildirge,
 • Kapasite Raporu veya Makina Listesi


DURUM DEĞİŞİKLİĞİ

Durum Değişikliğinin Bildirilme Mecburiyeti

5174 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereği Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır.

 

Değişiklikler;

 • Sermaye Artırımı
 • Unvan Değişikliği
 • İştigal Konusuna İlave
 • Adres Değişikliği
 • Hisse Devri
 • Yetki Süre Uzatımı
 • Genel Kurul İlanları
 • Terkinler
 • Acentelik İlanı ve Feshi
 • Tasfiye İlanlar


 

FAALİYET KODU DEĞİŞİKLİĞİ

Faaliyet Kodu değişikli işleminin yaptırılması için aşağıdaki dilekçe ve vergi levhası fotokopisi ile Oda Sicil birimimze başvurulması gerekmektedir.

Vergi Levhası Fotokopisi

�FAALİYET KODU DEĞİŞİKLİĞİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ


 

BAĞKUR İŞLEMLERİ

Odamızda kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerin Bağ-kur ile ilgili talepleri yerine getirilmektedir. Gerçek ve tüzel kişi ortakların, Bağ-kur İşi Bırakma formu, Bağ-kur Sağlık Sigortası formu, Bağ-kur Giriş Bildirgesi, Yaşlılık Aylığı formu tasdiki ve Bağ-kur Sigortalılığı devam yazısı verilmesi bağ-kur karnesi vizesi, bağkur dan emeklilik vb. işlemleri için Bağ-kur tarafından istenen bilgiler talep halinde verilmektir.

Gerçek ve tüzel kişiler, Bağ-kur'dan temin ettikleri form ile odamıza başvurduklarında, form üzerinde bulunan ilgili bölüm üyemizin dosyasının tetkiki sonucunda doldurularak, talep sahibine verilir.

Lüzumu halinde, ayrıca detaylı bilgi yazılı olarak üyelerimize verilmektedir. Gerçek ve tüzel kişilerin bu talepleri odamız tarafından yerine getirilirken, dilekçe ile başvuru gerekmektedir.


 

 

YAZIŞMALAR

 

Servisimiz tarafından Mahkemeler, İcra Müdürlükleri, Emniyet Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri, Belediyeler ve benzeri kurum ve kuruluşlardan gelen yazı ve talepler işleme konularak en kısa süre içerisinde cevaplanır.


MEVZUAT

Kanunlar

📄6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 
📄5174 SAYILI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU 
📄5362 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU 
📄4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 
📄4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

Yönetmelikler

📄ODA MUAMELAT YÖNETMELİĞİ 
📄ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ 
📄ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
📄KAYIT ÜCRETİ İLE YILLIK AİDAT YÖNETMELİĞİ 
📄MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ


 

 

ÜYELİK AVANTAJLARI

Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında Kayseri Ticaret Odası'na üyeliğin pek çok avantajları bulunmaktadır.

 • İç ve dış ticaret konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma,
 • Oda yayınlarımızdan faydalanma,
 • Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan haberdar edilme
 • İhracatçıların menşe şahadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemleri,
 • İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge v.b. suret onayları,
 • Dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi,
 • Dış anlaşmazlıklarda anlaşmazlığın giderilmesi için gerekli girişimler ve arabuluculuk hizmetlerinden yararlanma,
 • Yurt Dışı Fuar organizasyonlarından yararlanma,
 • Ticari Vize işlemleri takibi hizmetinden yararlanma,
 • Uluslararası nakliye sektöründe kullanılan Tır Karnesi hizmetinden yararlanma,
 • Dijital takograf kartı hizmetinden yararlanma,
 • İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve Odalar Birliği'ne gönderilmesi,
 • İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma,
 • Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,
 • İş makinelerinin tescil ve tasdik işlemleri,
 • K Belgesi hizmetlerinden üyelerimizin indirimli olarak faydalandırılması,
 • TAPDK ruhsat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Sigorta acenteliği uygunluk belgesinin verilmesi,
 • Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tespiti,
 • Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil belgesi, faaliyet belgesi, ihale durum belgesi, imza onay belgesi, müteahhitlik yapı sicil belgesi gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi,
 • Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,
 • Ustalık, kalfalık, çıraklık v.b. sözleşmelerinin onaylarının yapılması,
 • Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme,
 • KTO levha,
 • Online belge talebinde bulunabilme,
 • Online borç sorgulama ve ödeme yapabilme,(YAKINDA)
 • Başarılı firmaların ödüllendirilmesi,
 • Ürünlerin fire ve zayiat oranlarının tespit edilmesi,
 • Üyelerimizi ilgilendiren konularda, örf ve teamül kararlarının alınması,
 • Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik eğitimler, seminerler ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi,
 • İlimizin tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtımına yönelik çalışmalar yapılması,
 • Konferans salonumuzun üyelerimize indirimli olarak tahsis edilmesi,
 • Çeşitli konularda inceleme yapmak isteyen resmi ve özel kuruluşlara doküman sağlanması.