Kayserito Haber

Kapasite Ekspertiz Raporu


Kapasite raporu düzenlenmesinin amacı
Kapasite raporları; ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla sanayi bilgi sistemini oluşturmak, sanayi sicil belgesi almak, teşvik, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin alınması vb. işlemlerde kullanılmak amacıyla düzenlenirler.
 
Kapasite raporu düzenlenecek alanlar
Kapasite raporları; tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği işyerleri ve bilişim teknolojisi ile yazılım üreten işyerleri için düzenlenir.
 
 
Odaların görev ve yetkileri
 1. 16/05/1975 tarih ve 7/9914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca odaların çalışma alanlarında bulunan bütün sınai işletmeler kapasitelerini tespit ettirmekle yükümlüdür.
 2. Odalar, çalışma alanlarında bulunan sınai işletmelerin talepleri doğrultusunda kapasitelerini tespit eder ve bu işletmelerin teorik üretim gücünü gösteren kapasite raporlarını düzenler.
 3. Ticaret odaları ile sanayi odalarının ayrı olduğu yerlerde, sanayiciler için kapasite raporları sanayi odasınca düzenlenir. Ancak, sanayi odasına kaydolma zorunluluğu bulunmayanların kapasite raporları ticaret odasınca düzenlenir.
 4. Çalışma alanları ayrı birden fazla odaya kayıtlı olan sınaî işletmelerin kapasite raporları, tesisin bulunduğu yerdeki oda tarafından düzenlenir.
 5. Odalar kapasite raporunun onay tarihinden itibaren bir yılın doluşunu müteakip, özel önem taşıyan sektör veya üretim konusundaki tesisleri denetlemekten sorumludur. Bu esasların “İptal işlemleri” ile ilgili 14, “Değişiklik İşlemleri” ile ilgili 15 inci maddeleri çerçevesinde oda tarafından gerekli görülürse kapasite raporunda yenileme, değişiklik veya iptal işlemi yapılır.
 
Ön Kapasite Raporları
 1. Ön kapasite raporu, tümüyle yeni kurulmakta olan işletmeler için düzenlenir. Geçerlilik süreleri bir yıldır.
 2. Ön kapasite yaptırmak belirli bir mükellefiyet olmayıp üyelerin taleplerine bağlıdır.
 3. Ön kapasite tespiti için odaya yapılacak talepte, firmanın ticaret siciline ve odaya tescil ettirilmesi, işyerine ait binanın bulunması veya kiralanmış olması şarttır. Bina tapusu veya kira mukavelesi istenilir.
 4. İşyerinde su ve elektrik enerjisinin mevcut olması şarttır.
 5. İthal yolu ile temin edilecek makine ve tesisatın gayri kabili rücu (geri dönüşü olmayan) akreditifin açıldığının belgelendirilmesi gerekir.
 6. Yurt içinden temin edilmiş olan makine ve tesisatın işyerinde mevcut ve montajına başlanmış olması gerekir.
 7. Makine ve tesisatın firma mülkiyetinde bulunduğu fatura veya resmi defter kayıtlarından belgelendirilir. Proforma faturaya göre ön kapasite raporu düzenlenemez.
 8. Makine ve tesisatının tamamı kiralık ise ön kapasite raporu düzenlenmez.
 9. Aynı tesis için ikinci bir ön kapasite tespiti yapılamaz ve rapor tanzim edilemez.
 10. Ön Kapasite Raporu düzenlenmiş, ancak montajını bu süre içerisinde tamamlayamayan veya geçerli nedeni olan tesislere, tesisin son durumuna göre bir yıl süreli olmak üzere ve kapasite raporunda gerekçesi yazılmak koşuluyla bir yıllık geçici kapasite raporu düzenlenebilir.
 11. Ön kapasite raporu düzenlenmesinde mevcut kriterlere uyularak kapasite hesapları yapılır, kriter mevcut değil ise kapasite hesapları fizibilite değerlerine göre veya tahmini üretim programına göre yapılır.
 12. Ön kapasite raporları düzenlenirken binanın, elektrik ve su bağlantılarının durumu, yerli makinelerin montajına başlanması ve ithal makinelerle ilgili akreditif açılması durumlarıyla ilgili yukarıda maddelerde geçen açıklamalar dikkate alınarak, kapasite raporunun “Kapasite Hesabı” tablosunda hesaplardan önce bu açıklamaların yazılması zorunludur.
 
Geçici Kapasite Raporları
 1. Ön Kapasite Raporu düzenlenmiş, ancak montajını bu süre içerisinde tamamlayamayan veya geçerli nedeni olan tesislere, tesisin son durumuna göre bir yıl süreli olmak üzere ve kapasite raporunda Kapasite Hesaplama Tablosu (Tablo III ) bölümünün alt kısmına gerekçesi yazılmak koşuluyla geçici kapasite raporu düzenlenebilir.
 2. Geçici kapasite raporları, kriteri hazırlık safhasında olanlar ile, işletmede üretimin aksamasına neden olacak makul bir sebebe dayanması halinde ve ilgili odanın bu durumu bildirerek Birlikten talep etmesi halinde bir yıllık süre ile geçici olarak onaylanabilir. Ancak bu gibi hallerde kapasite raporunun ne kadar süre ile geçerli olduğu Birlikçe Tablo III’ de belirtilir.
 3. Yatırımını tamamlamış, ancak çeşitli nedenlerle üretime geçememiş veya faaliyetine ara vermiş tesislere talep halinde bir yıl süreli olmak üzere geçici kapasite raporu düzenlenebilir.
 
Serbest bölgelerdeki firmalar
Serbest Bölgelerdeki yabancı firmalara, ilgili sanayi odaları tarafından üyelik şartı aranmaksızın, Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen faaliyet ruhsatı esas alınmak suretiyle kapasite raporu verilebilir.
Kapasite Raporu düzenlenebilmesi için,
 1. Sadece Odamıza kayıtlı firma olması,
 2. Çalışma alanları ayrı birden fazla odaya kayıtlı olan sınaî işletmelerin kapasite raporları, tesisin bulunduğu yerdeki oda tarafından düzenlenmesi,
 3. 5174 sayılı kanunun 9 uncu maddesine göre bulunduğu yerdeki odaya kaydolmak zorunda olan şube ve fabrikaların, kapasite raporları, bulunduğu yerdeki oda tarafından düzenlenmesi, gerekmektedir.
 
Firmalardan İstenilecek Belgeler
 1. Kapasite raporu düzenlemelerinde (ilk kapasite, yenileme, ön ve geçici) aşağıda belirtilen belgeler firmalardan istenilir.
 2. Firma mal sahibi ise işyerinin tapusu.
 3. İşyerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen sigortalı işçi çalıştırdığına dair bildirgeler, işyeri SGK numarası.
 4. Resmi defter kayıtlarından sermaye kıymetlerin değerleri.
 5. Makine ve tesisatın, ilgili firmanın defter kayıtlarından (muavin, demirbaş, vs.) veya faturalarından firmanın mülkiyetinde olup olmadığı tespit edilir. Kayıtlarda olmayan makine ve tesisat dikkate alınmaz.
 6. Kiralık olan bina, işyeri ve makine ve tesislerle ilgili tarafların imza sirkülerlerinden imza kontrolü yapılarak, Noter tasdiği olmaksızın, ıslak imzalı kaşeli bina ve makine kira kontratı veya taşeron sözleşmesi.
 7. İmzaya yetkili kişilerin firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirkülerleri.
 8. Elektrik abone numaraları.
 9. ISO 14000 belgesi, kalite belgeleri, vb.
 10. Deşarj İzni.
 11. Emisyon İzni.
 12. İkinci el, faturasız, özel imalat, ya da çok eski vb. nedenlerle muhasebe kayıtlarında yer almayan fakat üretimde önemli bir yere sahip makineler için Yeminli Mali Müşavir veya YMM olmaması halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı makine ve tesisat listesi dikkate alınır.
Not : 7, 8, 9, ve 10. Maddelerdeki belgeler firma beyanı ile alınır.
 
Kapasite Raporlarında Geçerlilik Süresi
 1. Kapasite raporları üç yıllık geçerlilik süresiyle onaylanır.
 2. Kiralık tesislerde; ilk defa düzenlenen kapasite raporlarında, kira sözleşmesinin en az bir yıl olması ve kapasite raporunun sözleşme yapıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde düzenlenerek Birliğe onaya gönderilmesi gerekir. Aksi takdirde rapor onaylanmaz.
 3. Daha önce kapasite raporu olup da, yenileme yapılması sırasında, makine ve tesisata ait kira süresinin bir yıldan az kaldığı durumlarda kapasite raporu en fazla bir yıllık süre ile onaylanır.
 4. Kapasite raporunun oda tarafından düzenlenme tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde onaylanmak üzere Birliğe gönderilmeyen kapasite raporları için; Birlik tarafından odadan ekspertizin yeniden yapılması talep edilebilir.
 5. Geçerlilik süresi sonu ile Birlik onay tarih ve numarası Birlikçe verilir.