Kayserito Haber

İstanbul İli Şile İlçesi Balibey Mahallesinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirme İhalesi


 T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

           

Özelleştirme kapsam ve programda bulunan muhtelif taşınmazlar, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.

İhaleye Konu Taşınmaz

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarihi

İstanbul ili, Şile ilçesi, Balibey Mahallesi, 42 ada, 81 parseldeki 32.923 m2yüzölçümlü taşınmaz

1.000.000

1000

15.11.2017

İstanbul ili, Şile ilçesi, Balibey Mahallesi, 34 ada, 13 parseldeki 20.800 m2yüzölçümlü taşınmaz

500.000

500

15.11.2017

 

İhaleler, kapalı zarf içerisinde birden fazla Teklif Sahibi’nden teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2. Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3. İhalelere gerçek ve/veya tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Yatırım fonları ise sadece bir Ortak Girişim Grubu içinde yer alabilirler. Ortak Girişim Grubu üyelerinin tamamı yatırım fonu olamaz. Teklif Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

5. Teklifler Türk Lirası olarak verilecek ve ihale Türk Lirası üzerinden sonuçlandırılacaktır.

6. İhalelere katılabilmek için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin

İhalelere katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale Şartnamesi ve Tanıtım dokümanı almak için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 4000 0100 1745 3877 5661 5738 No’lu

T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Merkez Şubesi nezdindeki TR 2200 0150 0158 0072 8755 0667 No’lu

T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 2500 0120 0945 2000 8300 0006 No’lu

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta Teklif Sahibi’nin ismi (Teklif Sahibi’nin Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubu’nun veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınacağı belirtilecektir.

7. İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare, son teklif verme tarihlerini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihi sona ermeden önce duyurulacaktır.

8. İhalelere konu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9. İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır. 

10. Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.  

 

Saygılarımızla…