Kayserito Haber

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Provizyonu


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 21.11.2017 tarih ve 57017886-204.99-E5857497 sayılı yazıda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun 14. Maddesinde;

                İşverenin, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını ise öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü,

                Sağlık hizmeti sunucularının kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün,

İçinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlü kılındığı, anılan Kanunun 26. Maddesinde ise söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere idari para cezası uygulanacağı öngörüldüğü, uygulanacak idari para cezası miktarının da işyerinde çalışan sigortalı sayısına ve iş yerinin tehlike sınıfına göre farklılaştırıldığı belirtilmektedir.

 

İşverenlerin iş kazası ve meslek hastalığı provizyonu üzerinden muayene ve tedavi

olan sigortalı bilgilerini görüntüleyebilmelerine olanak sağlayan program kullanıma açılmış

olup; söz konusu görüntüleme işlemi https://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do

erişim adresindeki “İş Kazası ve Meslek Hastalığı e-Bildirim” uygulamasında yer alan

“Hastane Bildirim Sorgulama” menüsünden yapılabilmektedir.

Böylece işverenlerimizin iş kazası ve meslek hastalığı bildirimlerini gecikmeksizin,

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda öngörülen sürede yerine getirebilmeleri

sağlanmış olacaktır.

 

Saygılarımızla…