Kayserito Haber

Çine HES


  

 

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

İhale Konusu Santraller

Geçici Teminat Tutarı

(TL)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Önyeterlilik

ve

Son Teklif Verme Tarihi

Çine HES

10.000.000-

(Onmilyon)

10.000-          (Onbin)

24/08/2017

 

 Suçatı, Değirmendere, Karaçay ve Kuzuculu HES Gizlilik Taahütnamesi 

 

Geçici Teminat Tutarı

(TL)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarihi

Suçatı, Değirmendere, Karaçay ve Kuzuculu

HES (bir bütün halinde)

1.000.000-

(Birmilyon)

1.500-          (Binbeşyüz)

 

23/08/2017

 

1. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Elektrik Üretim A.Ş.ye ait;

- Çine Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar (Çine HES),

- Suçatı, Değirmendere, Karaçay ve Kuzuculu Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazlar bir bütün halinde (Suçatı, Değirmendere, Karaçay ve Kuzuculu HES)  

“İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile ayrı ayrı özelleştirilecektir.

2. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

3. İhale konusu Santrallerden birine teklif verilebileceği gibi, ayrı ayrı olmak koşuluyla her ihale konusu santral için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez ve bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

4. İhalelere yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler. İhalelere katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması, ilgili ihale hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı’nın alınması ve Çine HES için önyeterlilik kriterlerinin karşılanması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.

5. İhale konusu Santraller hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubunun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nı İdare’den “Alındı Belgesi” karşılığında temin edebilmeleri için;

- İdare’nin aşağıdaki adresinden ya da www.oib.gov.tr web adresinden temin edilebilecek Gizlilik Taahhütnamesi’ni imzalayarak (tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubu üyelerini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanacak) İdare’ye teslim etmeleri,

-  İhale konusu Santrale ait yukarıdaki tabloda yer alan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelinin İdare’nin;

T.HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL,

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri TL,

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki:

TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL

hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde “[....] SANTRALİ İÇİN TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ”  ifadesi ile ihaleye katılacak olan tüzel kişinin ve/veya Ortak Girişim Grubunun veya Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin isminin açıkça belirtilerek) İdare’ye teslim etmeleri

gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

6. Çine HES ihalesi için, Katılımcılar tarafından önyeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için; Suçatı, Değirmendere, Karaçay ve Kuzuculu HES ihalesi için, ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tablolarda belirtilen TL tutarında geçici teminat verilmesi gerekmektedir.

7. Çine HES ihalesi için, Sözleşme imzalamak üzere davet edilecek Teklif Sahibi tarafından İdare’ce belirlenecek süre içerisinde yukarıdaki tabloda belirtilen geçici teminat tutarı kadar ek geçici teminat verilmesi gerekmektedir.

8. Çine HES ihalesi için Katılımcıların önyeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için, istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; “EÜAŞ’A AİT ÇİNE HİDROELEKTRİK SANTRALİNİN İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Önyeterlilik ve son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. Suçatı, Değirmendere, Karaçay ve Kuzuculu HES ihalesine katılabilmek için Katılımcıların istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; “EÜAŞ’A AİT SUÇATI, DEĞİRMENDERE, KARAÇAY VE KUZUCULU HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

10. İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare önyeterlilik ve/veya son teklif verme tarihlerini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus önyeterlilik ve/veya son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

11. İhale konusu hidroelektrik santrallerin yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, devrin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

12. İhalelere ilişkin diğer hususlar ihale konusu Santrallere ait İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

 

 

 

 

Saygılarımızla…

 

 

Birsen KOCA

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birimi

birsen.koca@kayserito.org.tr

0352.2224528/147