Ticaret Sicili

Şube Yeni Kayıt

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Şirket Merkezinin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;

a) Varsa değişiklikleriyle beraber, şirket sözleşmesinin onaylı bir örneği(1 asıl )

b) Merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı onaylı sicil gazetesi ( 1asıl)

c) Şube açılışı için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı tescil belgesi (1 adet asıl)

2) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

3) Odaya kayıt için Hükmi Şahış Kayıt Beyannamesi

4) Taahhütname

5)Yeni kayıt Bilgi Formu


6) Şube müdürü veya müdürlerinin kimliği, vatandaşlığı ile yerleşim yerlerini gösterir şube unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış görevi kabul ettiklerine dair imza beyannamesi (1 adet asıl - 1 adet fotokopi). (Mersis Talep numarasını notere ibraz etmeniz gerekir.)

7) Şube açılışı; kooperatif ana sözleşmesine göre genel kurul kararı ile olacaksa Noter onaylı Genel Kurul Kararı (2 adet asıl ); Yönetim kurulu kararı ile olacaksa Yönetim Kurulu Kararı  (2 adet asıl ) (Şube açılış kararını hangi organ alırsa alsın; şubenin ticaret unvanı, sermayesi, ne iş yapılacağı, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir.)


** Kararlarda Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilecektir.

*** Şube müdürü/müdürleri belirli bir süre için seçilecekse bu süre kararda mutlaka belirtilmelidir.


NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.