Kayserito Haber

Ankara-İstanbul-Muğla-Aydın-Amasya-Antalya-Balıkesir-Ordu-Diyarbakır İllerinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirme İhalesi


 T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

           

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan aşağıdaki varlıkların her biri ayrı ayrı “satış”, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kara ve deniz alanlarının “kullanma izninin/hakkının devri” yöntemi ile Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “açık arttırma usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilecektir.

NO 

İHALE KONUSU VARLIKLAR   

 

BİLGİ NOTU

GEÇİCİ TEMİNAT

BEDBİLGİ NOTUELİ (TL)

 İHALE ŞARTNAMESİ  VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Muğla ili, Fethiye ilçesi, Göcek Mahallesi, 265 ada, 1 parseldeki 17.915,65 m2yüzölçümlü, 266 ada, 1 parseldeki 755,14 m2 yüzölçümlü, 433 ada, 1 parseldeki 9.570,46 m² yüzölçümlü taşınmazlar ve üzerindeki binalar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kara ve deniz alanları bir bütün halinde

İndirmek için Tıklayınız

500.000

500

18/01/2018

2

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı Mahallesi, 144 ada, 1 parseldeki 5.655,76 m2yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

125.000

500

18/01/2018

3

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı Mahallesi, 145 ada, 1 parseldeki 63.552,64 m2yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

1.500.000

500

18/01/2018

4

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı Mahallesi, 146 ada, 1 parseldeki 48.172,31 m2yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

1.000.000

500

18/01/2018

5

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı Mahallesi, 147 ada, 1 parseldeki 19.931,26 m2yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

1.200.000

500

18/01/2018

6

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı Mahallesi, 154 ada, 1 parseldeki 18.460,95 m2yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

500.000

500

18/01/2018

7

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı Mahallesi, 151 ada, 1 parseldeki 26.833,77 m2yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

250.000

500

18/01/2018

8

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı Mahallesi, 151 ada, 2 parseldeki 28.976,86 m2yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

125.000

500

18/01/2018


Taşınmazların her biri için hazırlanan İhale Şartnamesinin, bedelinin ödenerek aşağıdaki adresten teslim alınması için Son Başvuru Tarihi 16.01.2018 günü Saat 17:00’dir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. İdare, İhale Şartnamesi’nin alınmasına ilişkin Son Başvuru Tarihi’ni belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus Son Başvuru Tarihi sona ermeden duyurulacaktır.

 

1.       Açık artırma ihalelerinde, ihale konusu taşınmazlardan birinin ihalesine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez ve birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

2.       İhale konusu taşınmazların açık artırma ihalelerine, İhale Şartnamesi satın alanlardan ihale şartnamesinde belirtilen şartları sağlayan ve yukarıdaki tabloda belirtilen tutardaki geçici teminatı İdare’ye teslim edenler/İdare’nin hesabına yatıranlar katılabilecek olup ihale konusu taşınmazların açık artırma ihalelerinin tarih, saat ve yeri ile İhale Şartnamesi kapsamında Teklif Sahiplerince yerine getirilmesi istenen diğer hususlar Son Başvuru Tarihi’nden sonra İdare tarafından katılımcılara bildirilecektir.

3.       İhalelere katılabilmek için ilgili İhale Şartnamesi’nin satın alınması zorunludur. Yukarıdaki tabloda her bir taşınmaz için belirtilen İhale Şartnamesi bedeli İdare’nin;

T. Halk Bankası A.Ş. TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06,

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38,

T.Vakıflar Bankası T.A.O. TR220001500158007287550667

no`lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin İhale Şartnamesi alınacağı belirtilecektir. İhale Şartnamesi için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

4.         İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

5.       Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

6.       İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.

7.       İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla…

 

 

Birsen KOCA

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birimi

birsen.koca@kayserito.org.tr

0352.2224528/147