Kayserito Haber

Ankara Doğal Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ)’ye Ait Hissenin Özelliştirmesi Hakkında İhale İlanı


  

Hissesi Satışa Sunulan Şirket

İhaleye Konu Hisse Oranı (%)

 

GizlilikTaahhütnamesi 

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarihi

Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.

28,2

Hidrojen Peroksit GizlilikTaahhütnamesi 

500.000.-

(beşyüzbin)

2.000.-

(ikibin)

18/09/2017

Compagnie Financiere Ottomane S.A.

3,81

 

2.000.000.-

(ikimilyon)

1.000.-

(bin)

29/09/2017

 

1. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İDARE)’nca, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde;

·         Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sermayesindeki, İDARE’ye ait %28,2 oranındaki hisse,

·         Compagnie Financiere Ottomane S.A. sermayesindeki,  ADÜAŞ’a ait %3,81 oranındaki hisse

 “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

2. İhaleler teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

3. Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Verilen teklifler herhangi bir şart içermez ve bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

4. İhalelere gerçek veya tüzel kişiler veya Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Yatırım fonları ancak Ortak Girişim Grubuna dahil olarak ihaleye katılabilirler. Ortak Girişim Grubu sadece yatırım fonlardan oluşamaz.

5. Teklif Sahipleri’nden İhalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

6. Teklifler Türk Lirası olarak verilecek ve ihale Türk Lirası üzerinden sonuçlandırılacaktır. İhale bedellerinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür.

7. Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin %28,2 oranındaki hissesinin ihalesine katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi imzalanması zorunludur. Ortak Girişim Grubu’nun her bir ortağının ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir. Gizlilik Taahhütnamesi örneği İDARE’den veya İDARE’nin internet sayfasından temin edilebilir.

8. İhalelere katılabilmek için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nın alınması zorunludur. Ortak Girişim Grubu ortaklarından birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterlidir.

9. İhaleler ile ilgili olarak hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedellerinin,

-     T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

-     T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

-     T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılarak

·         “Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin %28,2 oranındaki hissesinin özelleştirilmesi için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli”

·         “Compagnie Financiere Ottomane S.A.nın %3,81 oranındaki hissesinin özelleştirilmesi için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli”  

ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun (katılımcının Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubu’nun veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında, İDARE’nin aşağıdaki adresinden temin edilebilecektir. Tanıtım Dokümanı ve Şartname almak için ödenen tutarlar her ne sebeple olursa olsun iade edilmez.

10. Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin Ortaklar Anlaşmasının 15. maddesi “... Hisselerini öncelikle satış yapacağı fiyat üzerinden diğer ortaklara teklif etmesi, diğer ortakların talip olmaması halinde, dilediğine devretmesi,” hükmünü amirdir.

11. Tekliflerin, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nda belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, en geç Son Teklif Verme tarihi saat 17:00’ye kadar üzerinde

·         “HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN %28,2 ORANINDAKİ HİSSESİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İHALESİ İÇİN TEKLİFTİR – GİZLİ”

·         COMPAGNIE FINANCIERE OTTOMANE S.A.NIN %3,81 ORANINDAKİ HİSSESİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İHALESİ İÇİN TEKLİFTİR – GİZLİ” 

ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde İDARE’nin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İDARE’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12. İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp İDARE, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İDARE son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihi sona ermeden önce duyurulacaktır.

13. İhale konusu hisselerin yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

14. İhaleler ilgili diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

15. Özelleştirme işlemleri her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

 

 

Saygılarımızla…