Page 9 - Ticarete Bakış
P. 9

2015 YILINA AİT VERİLERE
            GÖRE 44.5 MİLYAR DOLAR İÇ
             PAZAR BÜYÜKLÜĞÜNE SAHİP
              OLAN İNŞAAT MALZEMESİ
               SEKTÖRÜ, 17 MİLYAR DOLAR
                İLE İHRACATTA BAŞI ÇEKEN

                 SEKTÖRLER ARASINDADIR.                  Deprem, hayatımızın bir gerçeğidir. şaat sektörüne düşüyor.
                 Son yüzyılda Türkiye’de 6 şiddetinin
                 üzerinde 52 tane deprem görülürken  İnşaat sektörü; Türkiye ekonomisinin
                 bu depremlerde 82 bin kişi hayatını lokomotifi durumundadır.
                 kaybetti.
                                    Bugün inşaat sektörü; 200’den fazla
                  Ülkemiz derin bir fay hattı üzerin- yan sanayi alanını harekete geçirerek,
                 de yer alıyor. Özellikle Erzincan’dan gayrisafi milli hasılanın dolaylı olarak
                 Marmara’ya kadar uzanan ve kırılma %30’unu oluşturmaktadır.
                 aşamasında olan bir fay hattı var. Bi-
                 lim adamlarımızın araştırmaları da bu  İnşaat sektörü; içerisinde teknik mal-
                 noktada felakete işaret ediyor. Araştır- zemeler, altyapı malzemeleri, çeşitli
                 malara göre 2030 yılına kadar muhte- personel ihtiyacı olmak üzere birçok iş
                 mel bir deprem görülüyor. Ve depre- koluna istihdam sağlıyor. İnşaat malze-
                 min şiddetinin 7.2’nin üzerinde olacağı mesi sektörü ise ekonomide ihracat ve
                 tahmin ediliyor. Başta İstanbul olmak ithalat açısından önemli bir payı temsil
                 üzere ülkemizi depreme hazırlama-  ediyor. Dünya ihracat sıralamaları ara-
                 ya çalışıyoruz. Aksi takdirde bir felaket sında ilk 5 arasında yer alması, inşaat
                 yaşanabilir. İşte bunun için Kentsel Dö- malzemesi sektörünün önemini ortaya
                 nüşüm Projesi’ni başlattık.     koymaktadır.

                  Kentsel Dönüşüm Projesi’nin mimarı  2015 yılına ait verilere göre 44.5 mil-
                 ve en büyük destekçisi Cumhurbaşka- yar dolar iç pazar büyüklüğüne sahip
                 nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. olan inşaat malzemesi sektörü, 17 mil-
                 Bilvesile kendilerine teşekkürlerimi su- yar dolar ile ihracatta başı çeken sek-
                 nuyorum.              törler arasındadır.

                  Hedefimiz 250 bini İstanbul’da ol- Kentsel Dönüşüm ile başta inşaat ve
                 mak üzere ülke genelinde yıllık 500 inşaat malzemesi sektörü olmak üzere
                 bin konutu yenilemektir. 10 yılı aşan bir mobilyadan beyaz eşyaya kadar birçok
                 sürede 6 milyon sağlıksız yapı stoğunu sektör olumlu olarak etkilenecektir.
                 temizleyip sağlam yapılar inşa etmek Yeni yapılar ile uyumlu ihtiyaçlar temin
                 istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız edilecek ve ekonomik anlamda cid-
                 son hızıyla devam ediyor.      di bir ivme kazanılacaktır. Bu yönüyle
                                   bakıldığında Kentsel Dönüşüm Proje-
                  Kentsel Dönüşüm ile hem depreme si’nin birçok faydasını görmüş oluyoruz.
                 karşı güvenli konutlar inşa edilecek.
                 Hem de ekonomik bir hareket, canlan- Müreffeh bir Türkiye için çalışmaları-
                 ma sağlanacak. Burada iş daha çok in- mıza devam edeceğiz.

                                      Mart 2017 | TİCARETE BAKIŞ | 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14