Page 10 - Ticarete Bakış
P. 10

TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu’ndan
       HAYIRLI OLSUN ZIYARETI
       TOBB Kayseri Kadın Girişimci- yırlı olsun ziyaretinde bulundu. modern ve güzel bir bina yaptırıl-
      ler Kurulu Başkanı Merve Sarıoğ-                masından dolayı yönetim kurulu-
      lu, İç Anadolu Bölge Temsilcisi ve  Ziyarette; İç Anadolu Bölge nu tebrik ettiklerini dile getirdi.
      TOBB Ankara Kadın Girişimciler Temsilcisi ve TOBB Ankara Kadın
      Kurulu Başkanı Serpil Polat ve Girişimciler Kurulu Başkanı Ser- TOBB Kayseri Kadın Girişimci-
      Kayseri KGK kurul üyeleri, Kayse- pil Polat ve Kayseri KGK Başkanı ler Kurulu daha sonra KTO yeni
      ri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Merve Sarıoğlu, Kayseri Ticaret hizmet binasındaki ilk toplantıla-
      Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’a ha- Odası üyelerine hizmet verecek rını gerçekleştirdi.                BAŞKAN HİÇYILMAZ’DAN


       İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜNÜN 96.

                 YILDÖNÜMÜ MESAJI

       Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, İstiklal Marşı’nın Kabulünün 96.
      Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Hiçyılmaz, “İstiklal Mar-
      şı’yla milletimizin destansı mücadelesini ölümsüzleştiren Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u saygıyla
      anıyoruz.” dedi.

       Hiçyılmaz, “İstiklal Marşı’nın ka- tiklal Marşı yazdırtmasın’ derken, güzel bir geleceğe doğru birlik ve
      bul edilişinin 96. yıl dönümünü milletimizin bağımsızlık yolunda beraberlik içinde yürüyeceğini bir
      en kalbi duygularımla kutluyo- çektiği zorlukları en çarpıcı biçim- kez daha göstermiştir. Milletimiz,
      rum. Vatanın her karış toprağını de ortaya koymuştur. Çekilen bü- kendisine armağan edilen İstik-
      canı pahasına korumuş ve hiçbir tün bu acılar, sıkıntılar hepimize lal Marşı’nı daima kalbinde his-
      zaman zulme boyun eğmemiş ders olmalıdır. Tarihimizden ge-  sedecek, her zaman ve her yerde
      milletimizin destansı mücadelesi, rekli dersleri çıkarmalı ve mede- coşkuyla, gururla söyleyecek, ba-
      milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy niyet yarışında daha üst sıralara ğımsızlığından, vatanın bölünmez
      tarafından İstiklal Marşı’yla ölüm- çıkmanın mücadelesi verilmeli- bütünlüğünden ve bayrak sevgi-
      süzleştirilmiştir.” diye konuştu. dir.” ifadelerini kullandı.  sinden asla vazgeçmeyecektir. Bu
                                      önemli gün vesilesiyle; başta Gazi
       Başkan Hiçyılmaz, “İstiklal Mar- Hiçyılmaz, mesajını şöyle sür- Mustafa Kemal Atatürk olmak üze-
      şımız, milli mücadelenin en çetin dürdü:           re, İstiklal Savaşımızın tüm kahra-
      dönemlerinde halkımıza büyük                  manlarını ve Mehmet Akif Ersoy’u,
      cesaret ve moral aşılamıştır. Milli  “Milletimiz, 15 Temmuz gecesin- 15 Temmuz şehitlerini rahmetle ve
      Şair, ‘Allah bu millete bir daha İs- de asil bir duruş, büyük bir cesaret, minnetle anıyorum.”


      8 | TİCARETE BAKIŞ | Mart 2017
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15