Kayserito Haber

Ruhsatli Jeotermal Alan İhalesi


Genel Müdürlüğümüzce yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunan 7 (yedi) adet Ruhsatlı Jeotermal Alanın İhale Edilmesi kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. Komisyonun gerek görmesi halinde ihale açık artırma ile tamamlanabilecektir.

 

1-İdarenin

            a) Adresi                                              : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139

                                                                              06800  Çankaya / ANKARA

            b) Telefon ve faks numarası                  : 0312 201 26 08/287 91 77 – 0 312 287 34 49

            c) Elektronik posta adresi                     : mta@mta.gov.tr

 

2- İhale Konusu 7 (yedi) Adet Jeotermal  Alana Ait Bilgiler :

 

İhale Dosya

No

Son Teklif Verme Tarih Ve Saati

İli

İhale Edilecek

Jeotermal Alanın Adı

Jeotermal Alan için Belirlenen Geçici Teminat Tutarı

(Türk Lirası )

2017/JA-325

13/06/2017

11:00

Nevşehir

Nevşehir- Kozaklı-Karahasanlı

50.000,00 TL

2017/JA-326

13/06/2017

11:00

Nevşehir

Nevşehir-Kozaklı-Özce

50.000,00 TL

2017/JA-327

13/06/2017

11:00

Eskişehir

Eskişehir-Merkez-Türkmentokat

 

 50.000,00 TL

2017/JA-328

13/06/2017

11:00

Kayseri

Kayseri-İncesu

 

  50.000,00 TL

2017/JA-329

13/06/2017

11:00

Amasya

Amasya-Merzifon-Osmanoğlu

 

 50.000,00 TL

2017/JA-330

13/06/2017

11:00

Adana

Adana-Ceyhan-Narlık

 

 50.000,00 TL

2017/JA-331

13/06/2017

11:00

Amasya

Amasya-Merzifon-Uzunyazı

 

 50.000,00 TL

 

3- İhalenin Yapılacağı Yer : MTA Genel Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonu

 

4-İhaleye Katılalacaklarda Aranacak Nitelik ve Şartlar : Medeni hakları kullanmaya ehil                                T.C. vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu  kurum, kuruluş ve idareleri ihaleye katılabilir.

 

5-İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları Koordinatörlüğü adresinde görülebilir, ihale dosyaları tanesi 200TL (ikiyüz lira) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

6-Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

7-İstekliler Ruhsatlı Jeotermal Alan için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

 

8- Söz konusu ihale 2886 sayılı ihale kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.